Hati Seorang Pemenang

Shenyang Liaoning Tiongkok - 186

复杂的事情简单做,你就是专家;简单的事情重复做, 你就是行家;重复的事情用心做,你就是赢家。

Fùzá de shìqíng jiǎndān zuò, nǐ jiùshì zhuānjiā; jiǎndān de shìqíng chóngfù zuò, nǐ jiùshì hángjiā; chóngfù de shìqíng yòngxīn zuò, nǐ jiùshì yíngjiā.

Hal yang rumit dikerjakan dengan sederhana, anda adalah ahli; hal yang sederhana dikerjakan berulang kali, anda adalah pakar; hal yang berulang dikerjakan dengan hati, anda adalah pemenang .… Baca selengkapnya >>