Jaga Ucapan Jangan Menyakiti Hati Orang

Hutan Bambu - 28

Hutan Bambu - 28

别让无心话,伤了真心人。
话到嘴边,是糖是刀不过一瞬间。
很多亲密关系的变淡,都是“说者无意,听者有心”造成的误会。
说了无心话的人,可能没有意识到话里的伤害,还在纳闷对方怎么就生气了;
听到这句话的人,可能勾起了别的想法,心生怒气,不理解对方怎么可以说这么过分的话。
说和听,都没有用心,才让一句无心话,误伤有心人。

Bié ràng wúxīn huà, shāngle zhēnxīn rén.
Huà dào zuǐ biān, shì táng shì dāo bùguò yī shùnjiān.
Hěnduō qīnmì guānxì de biàn dàn, dōu shì “shuō zhě wúyì, tīng zhě yǒuxīn” zàochéng de wùhuì.… Baca selengkapnya >>