9 Cara Zhuangzi Mengenali Seseorang

Zhuangzi (庄子)

庄子识人九征:
1、故意疏远:考察人忠诚。
2、有意亲近:考察人恭敬。
3、复杂事项:考察人能力。
4、突然察问:考察人智谋。
5、紧急事务:考察人信用。
6、接触财物:考察人仁义。
7、危险困难:考察人操行。
8、人情酒场:考察人仪态。
9、男女交往:考察人本色。

Zhuāngzi shì rén jiǔ zhēng:
1, Gùyì shūyuǎn: Kǎochá rén zhōngchéng.
2, Yǒuyì qīnjìn: Kǎochá rén gōngjìng.
3, Fùzá shìxiàng: Kǎochá rén nénglì.
4, Túrán chá wèn: Kǎochá rén zhìmóu.
5, Jǐnjí shìwù: Kǎochá rén xìnyòng.… Baca selengkapnya >>