Raja Zhuangxiang dari Qin (秦庄襄王)

Raja Zhuangxiang dari Qin (秦庄襄王)

Raja Zhuangxiang dari Qin (秦庄襄王)

Raja Zhuangxiang dari Qin (Simplified: 秦庄襄王, Traditional: 秦莊襄王, Pinyin: Qín Zhuāng Xiāng Wáng) adalah raja dari Negara Qin (Simplified: 秦国, Traditional: 秦國, Pinyin: Qín Guó) selama masa Negara-Negara Berperang. Qín Zhuāng Xiāng Wáng memiliki nama lahir Ying Yiren (Simplified: 嬴异人, Traditional: 嬴異人, Pinyin: Yíng Yìrén).… Baca selengkapnya >>