Hiduplah Seperti Rumput, Tidak Perlu Semua Orang Mengerti

Rumput - 319

Rumput - 319

做人如草,不需要人人都理解,做事尽心尽力;不需要人人都喜欢,做人坦坦荡荡。自己的人生,自己做主!

Zuòrén rú cǎo, bù xūyào rén rén dōu lǐjiě, zuòshì jìnxīn jìnlì; bù xūyào rén rén dōu xǐhuān, zuòrén tǎn tǎndàng dàng. Zìjǐ de rénshēng, zìjǐ zuòzhǔ!

Hiduplah seperti rumput, tidak perlu semua orang mengerti, melakukan segalanya dengan sungguh hati, tidak perlu semua orang menyukainya, jadilah seorang yang bersih dan benar.… Baca selengkapnya >>